Disclaimer

Copyright © 2013 Belnet. Safeonweb.be is eigendom van Belnet, Louizalaan 231, 1050 Brussel, België, tel. 02/790.33.33, fax 02/790.33.34, e-mail: [email protected]

Artikel 1 Voorwerp

Deze gebruikersovereenkomst bevat de bepalingen en de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de informatie en diensten aangeboden door Belnet op haar site www.safeonweb.be. De gebruiker van de site en van diensten die door de site aangeboden worden, wordt geacht ingestemd te hebben met de bepalingen van deze gebruikersovereenkomst.

Artikel 2 Intellectuele rechten

De naam en het logo van Safeonweb.be zijn door Belnet beschermd als merk.

Teksten, lay-out en afbeeldingen op deze website vallen onder de bescherming van de auteurswetgeving. De website (als geheel) valt onder de bescherming van de databankwetgeving. Kopieën, aanpassingen, vertalingen, bewerkingen van het geheel of van een substantieel deel van deze site, in welke vorm of op welke manier dan ook, zijn verboden behoudens de wettelijke uitzonderingen of voorafgaandelijke toestemming van Belnet. Elke inbreuk kan leiden tot een burgerrechtelijke en/of strafrechtelijke vervolging.

Artikel 3 Aansprakelijkheid

Belnet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor incorrecte of foutieve gegevens op de website en geven geen recht op een financiële compensatie. Belnet is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven van informatie.

Belnet kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel dysfunctioneren van het systeem.

Artikel 4 Links

De website bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Belnet oefent geen enkele controle uit over de inhoud van de websites waarnaar wordt gelinkt en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud ervan.

Artikel5 Persoonlijkelevenssfeer

Belnet respecteert de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Ofschoon de meeste informatie op deze site beschikbaar is zonder dat persoonlijke gegevens moeten worden verstrekt, is het mogelijk dat de gebruiker om persoonlijke informatie wordt gevraagd. In dit geval worden de gegevens behandeld in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 betreffende de verwerking van persoonsgegevens.

5.1. registratie van persoonsgegevens

Persoonlijke gegevens worden enkel ingezameld en verwerkt met het doel om de door u gevraagde informatie te verstrekken. Persoonlijke gegevens zijn gegevens aan de hand waarvan u kunt worden geïdentificeerd, zoals uw naam, e-mailadres of andere gegevens die redelijkerwijs kunnen worden gekoppeld aan dergelijke informatie.

Wanneer u zich registreert op deze website, vragen we u een paar gegevens (voornaam, naam en e- mail) in te vullen. De informatie zal gebruikt worden voor het beheer van de site en de aangeboden dienst.

In overeenstemming met de gewijzigde wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, beschikt u over een aantal rechten in verband met uw persoonsgegevens. Het inzagerecht verleent u het recht om inzage te krijgen in de gegevens die door Belnet worden verzameld. Het correctierecht verleent u het recht op toegang en op verbetering van de persoonsgegevens die op u betrekking hebben. Het verzetsrecht verleent u het recht om zich op verzoek en kosteloos tegen de voorgenomen verwerking van uw persoonsgegevens te verzetten, indien de verwerking verricht wordt met het oog op direct marketing.

Voor meer algemene informatie kan u steeds terecht bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (www.privacycommission.be). U kan ook rechtstreeks contact opnemen met Belnet indien u meent dat de privacybepalingen niet worden nageleefd. Daarvoor gebruikt u het mailadres [email protected] .

5.2. gebruik van cookies

Om u een optimale service aan te bieden maken wij gebruik van cookies. Een 'cookie' is een klein stuk informatie dat opgeslagen wordt op uw computer. Deze cookie kan opgehaald worden tijdens een later bezoek aan dezelfde site. Wij gebruiken cookies eveneens voor het aanmaken van geanonimiseerde bezoekersstatistieken (Google analytics). Geen enkel ervan bevat informatie waardoor met u contact kan worden opgenomen via e-mail.
U heeft ook de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat u verwittigd wordt telkens cookies worden aangemaakt of dat de aanmaak ervan verhinderd wordt.

5.3. Logs die worden bijgehouden

Belnet verzamelt ook informatie in logfiles. De logs die worden bijgehouden bevatten enkel verkeersgegevens. Deze informatie wordt door Belnet gebruikt voor interne doeleinden en trafiekanalyse. De duur van de bewaring van de logs bedraagt maximaal 12 maanden.

5.4 Beveiliging

Belnet verbindt zich ertoe de best mogelijke veiligheidsmaatregelen te treffen om te voorkomen dat derden misbruik zouden maken van de door u bekendgemaakte persoonlijke gegevens.

Artikel 6 Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing op geschillen op de (niet-)naleving van deze gebruiksvoorwaarden. De rechtbanken van Brussel zijn bevoegd.

Artikel 7 Wijzigingen aan de gebruikersovereenkomst

Belnet behoudt zich het recht voor deze gebruikersovereenkomst op elk ogenblik te wijzigen. De geamendeerde gebruikersovereenkomst zal bekend gemaakt worden op deze site en zal automatisch van kracht worden dertig dagen na de initiële bekendmaking ervan.